Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Józef Lademann

Józef Lademann

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 71, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stała Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Głosowanie w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie ustalenia Wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-11-19 Głosowanie w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka I sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:12:14 Głosowanie nad określeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 wg druku nr 12 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:13:29 Głosowanie nad opłatą miejscową wg druku nr 13 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:14:38 Głosowanie w sprawie opłaty targowej wg druku nr 14 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:16:18 Głosowanie w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok wg druku nr 15 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:20:52 Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 16 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:23:14 Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2030 wg druku nr 17 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:25:17 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/2 położonej w Jasieniu wg druku nr 18 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:27:00 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/21 położonej w Mikorowie wg druku nr 19 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:28:50 Głosowanie w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 20 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:31:13 Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Nożynie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wg druku nr 21 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-03 15:34:00 Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 22 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji przeciw
2018-12-03 15:10:40 Głosowanie nad przyjęciem ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” wg druku nr 11 II sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:25:35 Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2019 wg druku nr 23 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:29:33 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 24 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:33:09 Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019-2032 wg druku nr 25 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:35:08 Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 26 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:52:07 Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2019 rok wg druku nr 27 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:54:09 Głosowanie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wg druku nr 28 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:55:49 Głosowanie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej wg druku nr 29 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:57:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Dąbrówka „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 wg druku nr 30 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 15:59:32 Głosowanie w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok wg druku nr 31 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:03:34 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 19/1 położonej w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 32 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:06:32 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 24/5 w obrębie ewidencyjnym Otnoga wg druku nr 33 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:08:46 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 110/53 położonej w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 34 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:10:44 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21 położonych w obrębie Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 35 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:12:35 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 73 i nr 74 w obrębie Kleszczyniec gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 36 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:14:12 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 97/1 położonej w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka w druku nr 37 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:16:05 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 128 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 38 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:17:54 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 6/3 położonej w obrębie Kozy, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 39 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:21:34 Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego działkami nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla części działki nr 65 w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 40 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:23:24 Głosowanie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 41 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:25:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 42 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2018-12-20 16:27:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 wg druku nr 43 III sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:41:23 Głosowanie nad przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku wg druku nr 44 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:43:34 Głosowanie nad uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 45 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:45:48 Głosowanie nad przyjęciem zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 46 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:47:13 Głosowanie nad uchwaleniem planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok wg druku nr 47 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:54:11 Głosowanie nad przyjęciem metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty wg druku nr 48 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:56:56 Głosowanie nad zmianą w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 49 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 15:58:40 Głosowanie nad zmianą uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2018 nr XXXV/337/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 50 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:00:24 Głosowanie nad zmianą uchwały regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 51 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:02:04 Głosowanie nad przyjęciem wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego wg druku nr 52 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:03:49 Głosowanie nad uchwaleniem planu pracy Rady Gminy na 2019 r wg druku nr 53 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:05:33 Głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/42/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 54 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-01-21 16:07:36 Głosowanie nad przyjęciem szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów wg druku nr 55 IV sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:07:06 Głosowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Nożynie wg druku nr 56. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:09:07 Głosowanie nad wyrażeniem zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rokitach wg druku nr 57. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:11:25 Głosowanie nad przyjęciem Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018– 2021 z perspektywą do 2024” wg druku nr 58 V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:13:26 Głosowanie nad uchyleniem Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr IV/46/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 59. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:16:33 Głosowanie nad ustaleniem zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 60. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:19:27 Głosowanie nad uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 61. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:20:31 Głosowanie nad uchwaleniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 62. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:23:36 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochowo wg druku nr 63. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:24:18 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochówko wg druku nr 64. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:25:04 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Czarna Dąbrówka wg druku nr 65. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:25:57 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Dęby wg druku nr 66. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:26:42 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasień wg druku nr 67. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:27:17 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Jerzkowice wg druku nr 68. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:27:50 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kartkowo wg druku nr 69. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:28:24 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Karwno wg druku nr 70. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:29:05 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleszczyniec wg druku nr 71. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:29:43 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kłosy wg druku nr 72. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:30:43 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kotuszewo wg druku nr 73. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:31:22 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Kozy wg druku nr 74. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:32:02 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Mikorowo wg druku nr 75. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:32:36 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Mydlita wg druku nr 76. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:33:12 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożynko wg druku nr 77. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:33:46 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożyno wg druku nr 78. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:34:19 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Otnoga wg druku nr 79. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:34:50 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Podkomorzyce wg druku nr 80. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:35:22 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Przylaski wg druku nr 81. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:36:03 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokiciny wg druku nr 82. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:36:39 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokitki wg druku nr 83. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:37:19 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokity wg druku nr 84. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:38:01 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Unichowo wg druku nr 85. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:38:36 Głosowanie w sprawie nadania statutu Sołectwu Wargowo wg druku nr 86. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:41:53 Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 87. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:46:14 Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 88. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:47:47 Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 89. V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-02-28 15:49:25 Głosowanie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek wg druku nr 90 V sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka VIII kadencji za
2019-04-29 14:44:00 Głosowanie nad wysokością stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 91 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:46:31 Głosowanie nad zaliczeniem drogi położonej na działce nr 9 w obrębie Jasień do kategorii dróg gminnych wg druku nr 92 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:48:38 Głosowanie nad ustaleniem planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. wg druku nr 93 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2019-04-29 14:51:06 Głosowanie nad zarządzeniem w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso wg druku nr 94 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:52:59 Głosowanie nad terminem, częstotliwością i trybem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 95 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:57:50 Głosowanie nad określeniem górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 96 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 14:59:33 Głosowanie nad zmianą uchwały nr V/90/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczącej wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek wg druku nr 97 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:02:54 Głosowanie nad zmianą uchwał nr V/63-84/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwom wg druku nr 98 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:04:56 Głosowanie nad zapłatą podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny wg druku nr 100 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:06:21 Głosowanie nad wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rokicinach oznaczonej jako działka nr 108/4 wg druku nr 101 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:07:43 Głosowanie nad przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w obrębie Kotuszewo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 102 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:09:32 Głosowanie nad zmianą uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 103 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:11:28 Głosowanie nad zmianą w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 104 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-04-29 15:13:38 Głosowanie nad określeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 105 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-04-29 15:15:42 Głosowanie nad przyjęciem planu dofinansowania na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 roku wg druku nr 106 VI sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 15:36:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka wotum zaufania wg druku nr 107 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 15:45:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2018 r. wg druku nr 108 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 15:47:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wg druku nr 109 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:02:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wg druku nr 110 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:04:19 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 wg druku nr 111 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:05:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Czarna Dąbrówka będzie przysługiwała dieta wg druku nr 112 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:08:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału sołectwa Karwno i utworzenia sołectwa Soszyce wg druku nr 113 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-06-24 16:10:44 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego wg druku nr 114 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:13:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wg druku nr 115 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:20:52 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 116 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:23:23 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 – 2032 wg druku nr 117 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:41:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu wg druku nr 118 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-06-24 16:43:07 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 119 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-06-24 16:46:36 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku n 120 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:47:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 121 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-06-24 16:56:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 122 VII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:13:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” funkcjonującą na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzie-ciom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo wg druku nr 123 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:17:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” działających na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice wg druku nr 124 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:20:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Pod-komorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 125 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:22:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad two-rzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty wg druku nr 126 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:29:03 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 127 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-09-16 15:31:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nie-ruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 14/6, ob-ręb Jasień położonej w Jasieniu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obo-wiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wg druku nr 128 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:33:43 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 129 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:35:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 130 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:55:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 131 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-09-16 15:57:32 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 242, obręb Rokity położonej w Rokitach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy wg druku nr 132 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 15:59:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nożynie, obręb ewidencyjny Nożyno, składającej się z działek ewidencyjnych nr 135/1 oraz nr 135/2 wg druku nr 133 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:01:06 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 248/1, ob-ręb ewidencyjny Rokity, położonej w Rokitach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku nr 134 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:08:31 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 135 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:11:15 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 – 2032 wg druku nr 136 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:13:25 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wg druku nr 137 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:16:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 139 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:19:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 33, 295/4 położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 140 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-09-16 16:28:35 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r., o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych wg druku nr 141 VIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:27:31 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 164 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:31:55 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035wg druku nr 165 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:51:09 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok wg druku nr 166 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:53:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok wg druku nr 167 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:54:36 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2019/2020 wg druku nr 168 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 15:58:26 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/148/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 169 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 16:01:35 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/149/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej wg druku nr 170 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 16:04:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 171 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2019-12-20 16:06:25 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad udostępniania obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 172 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2019-12-20 16:17:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 173 XI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:10:41 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku wg druku nr 174 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:12:18 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 28/2 i 28/1, położonych w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 175 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:13:43 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 46/2 i 40, położonych w obrębie Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 176 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:15:12 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 25, 437/1, 436/1, 460/1 położonych w obrębie Mikorowo, gmina Czarna Dą-brówka wg druku nr 177 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:17:15 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 178 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-02-10 15:18:20 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok wg druku nr 179 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:19:19 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 r wg druku nr 180 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:21:06 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 181 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:23:27 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na rok 2020 wg druku nr 182 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:24:48 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Czarna Dąbrówka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ wg druku nr 183 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-02-10 15:27:57 Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnej Dąbrówce wg druku nr 184 XII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:14:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia trybu i sposobu postępowania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania wg druku nr 191 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:16:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 wg druku nr 192 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:18:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku wg druku nr 193 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:20:13 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpieliska na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok wg druku nr 194 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:27:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Województwa sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę nr 195 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:29:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę czarna Dąbrówka wg druku nr 196 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-05-19 15:33:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 197 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-05-19 15:36:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035 wg druku nr 198 XIV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-06-15 15:15:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 199 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-06-15 15:17:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 7/9, obręb ewidencyjny Podkomorzyce, położonej w Podkomorzycach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku nr 200 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-06-15 15:19:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozy oznaczonej jako działka nr 8/13 wg druku nr 201 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-06-15 15:21:57 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kozy oznaczonej jako działka nr 73 wg druku nr 202 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2020-06-15 15:23:23 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Otnoga oznaczonej jako działka nr 103/7 wg druku nr 203 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-06-15 15:34:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 204 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka przeciw
2020-06-15 15:45:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę wg druku nr 205 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-06-15 15:49:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 206 XV Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-08-27 16:12:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 214 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-08-27 16:23:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2019 r. wg druku nr 215 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-08-27 16:24:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2019 rok wg druku nr 216 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-08-27 16:38:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wg druku nr 217 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-08-27 16:52:03 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2020/2021 wg druku nr 218 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-08-27 16:53:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce przy ul. Słupskiej 3 wg druku nr 219 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-08-27 17:03:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Nadleśnictwa Łupawa o odstąpienie od wycinki kwartału lasu przylegającego bezpośrednio do północno-zachodniej granicy wsi Łupawsko wg druku nr 220 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-08-27 17:08:22 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 221 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-08-27 17:09:37 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bytów w sprawie zasad prowadzenia grupy katechetycznej wg druku nr 222 XVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:10:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców działek letniskowych w Nożynie według druku nr 233 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:14:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 234 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-10-26 15:27:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 235 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:29:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań dotyczących zniesienia formy ochrony przyrody uznanego za pomnik przyrody według druku nr 236 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:30:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka oraz Nadleśnictwa Cewice pn.: „ Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity” według druku nr 237 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:31:41 Głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej według druku nr 238 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:34:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/222/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, przyjętego uchwałą Nr IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2002 roku, ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXIV/195/05 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 marca 2005 roku, uchwałą Nr XVI/140/04 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 40 kwietnia 2004 roku, uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2015 roku. według druku nr 239 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-10-26 15:42:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok według druku nr 240 XIX Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:17:25 Głosowanie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 249 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:27:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów według druku nr 250 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:30:12 Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na rok 2021 według druku nr 251 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:32:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Rokitach na terenie gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 252 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:42:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok według druku nr 253 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 15:53:11 Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021-2035 według druku nr 254 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-12-29 16:34:46 Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok według druku nr 255 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2020-12-29 16:38:33 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok według druku 256 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2020-12-29 16:42:27 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka dotyczącej nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce według druku 257 XXI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:07:55 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok według druku nr 258 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:09:41 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 259 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:12:05 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka druku nr 260 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:13:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 261 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:14:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 262 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:18:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do załatwienia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 263 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:21:37 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję: Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” według druku nr 264 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:24:10 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego według druku nr 265 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:25:55 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 266 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-02-08 15:31:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 r. i sposobu jego realizacji wg druku nr 267 XXII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 15:50:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 307 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 16:03:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r. wg druku nr 308 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 16:04:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r. wg druku nr 309 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 16:19:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok wg druku nr 310 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-06-21 16:42:16 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 311 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 16:48:49 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wg druku nr 312 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 16:51:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka” wg druku nr 313 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 16:53:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czarna Dąbrówka za rok 2020 wg druku nr 314 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 16:57:48 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2021/2022 wg druku nr 315 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 17:00:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: „Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przy obozie harcerskim Szczepu Szarej Siódemki" i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca wg druku nr 316 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-06-21 17:11:22 Głosowanie nad uchwałą w sprawie podjęcia działań mających na celu rozpatrzenia wniosku Pani B.K. złożonego do Rady Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 317 XXVI Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 15:52:42 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karwno oznaczonej jako działka nr 153/7 według druku nr 318 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-08-30 15:54:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karwno oznaczonej jako działka nr 154/1 według druku nr 319 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka wstrzymał się
2021-08-30 15:55:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa z siedzibą w Łupawie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osowskie (dz. nr 266, 265, 203/4 obręb Kleszczyniec)” według druku nr 320 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 15:58:14 Głosowanie w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka” według druku nr 321 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 15:59:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej według druku nr 322 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 16:02:11 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr IX/70/03 z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 323 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-08-30 16:09:17 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 324 XXVII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:43:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czarna Dąbrówka według druku nr 325 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:46:50 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji według druku nr 326 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:48:40 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łupawsko oznaczonej jako działka nr 27/1 według druku nr 327 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:50:35 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie według druku nr 328 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:51:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie według druku nr 329 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 15:52:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie według druku nr 330 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 16:23:22 Głosowanie nad uchwałą w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym według druku nr 331 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 16:28:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz przez Powiat Bytowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739G w miejscowości Kozy”, na działce nr 121/1 obręb Kozy, gmina Czarna Dąbrówka według druku nr 332 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 16:33:08 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok według druku nr 333 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 16:45:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu według druku nr 334 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za
2021-09-27 16:47:37 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej według druku nr 335 XXVIII Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka za